Prevod dát z PinnacleCart do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z PinnacleCart presunúť úplne sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je tiež  objednanie  migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzavierate priamo s naším partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z PinnacleCart.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z PinnacleCart je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z PinnacleCart

 • Choďte do administrácie PinnacleCart Products & Categories → Browse products.
 • V roletke Bulk Actions zvoľte Export.
 • V dialógovom okne zaškrtnite možnosť Export all products in current search result, aby ste importovali všetky produkty (obrázok 01).
 • Zaškrtnite všetky políčka s informáciami pre export (Check all).
 • Kliknite na tlačidlo Export.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.csv.
Obrázok 01
Obrázok 01

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viac v návode Prevod súborov CSV do XLSX.
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Otvorte si prevedený súbor.
 • Stĺpec ProductID premenujte na code.
  • Niektoré produkty môžu mať v exporte rovnaký kód, ten ponechajte nezmenený. Ako s takými produktami ďalej postupovať sa dozviete v Nastavenie variantov produktov.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke svoj jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Na miesto stĺpcu B vložte nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte pairCode.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
PinnacleCartShoptetPoznámka
ProductID

code

 

 

pairCode

Viac v Nastavenie variantov produktov.

Name

name

 

Price

 

Viac v Nastavenie cien.

Manufacturer namemanufacturer 
Free shippingfreeShippingExportované hodnoty nahraďte podľa kľúču: Yes = 1; No = 0.
WeightweightV PinnacleCart je možné, aby hmotnosť bola zadávaná v kilogramoch alebo v librách. V Shoptete je možné zadať ju iba v kilogramoch. Skontrolujte v administrácii faktickú správnosť zadaných hmotností.
Min orderminimumAmount 
Max ordermaximumAmount 
Sale price 

Viac v Nastavenie cien.

Meta titleseoTitle 
Meta descriptionmetaDescription 
Stockstock 
Stock warningstockMinSupply 
OverviewshortDescription 
Descriptiondescription 
MPNpartNumber 
 image

Viac v Nastavenie obrázkov.

Nastavenie variantov produktov

Export z PinnacleCart neumožňuje správny import variantov produktov do Shoptetu. Vo vyššie exportovanom súbore nájdete varianty ale bez parametrov, ktoré by varianty rozlíšili. Také produkty poznáte podľa rovnakého názvu (name), rovnako majú v exporte tiež rovnaký kód (code). V tabuľke ponechajte riadok s prvým takým produktom. Riadky s produktami sa rovnakým kódom odstráňte (Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu).

Varianty bude potrebné nastaviť neskôr v úplnom exporte/importe, alebo v administrácií Shoptetu podľa šablón variant.

Nastavení textových parametrov

V PinnacleCart je možné priradiť produktom a variantom isté parametre (attributes). PinnacleCart používa parametre k popísaniu charakteristík produktu aj k odlíšeniu variantov. Tieto parametre ale nie je možné z PinnacleCart exportovať. Textové parametre môžete nastaviť neskôr v úplnom exporte/importe, alebo v administrácii Shoptetu v Produkty → Prehľad, detail produktu, záložka Parametre, sekcie Popisné parametre.

Nastavenie cien a dane u cien produktov

V PinnacleCart je možné konečnú cenu produktu zapísať dvoma spôsobmi, pomocou značiek Price (v administrácii ako Price Per Item) a Sale price. Značka Sale price nie je v PinnacleCart povinná. V Shoptete je možné zobraziť konečnú cenu len jedným spôsobem, pod značkou price.

 • Za stĺpec Sale price vložte nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte price.
 • Skopírujte do stĺpca price hodnotu ceny z jedno zo stĺpcov Price, či Sale price.
 • Skopírujte tú hodnotu, ktorú ste pre konečnú cenu u daného produktu v PinnacleCart dosiaľ používali.
 • Až budete mať všetky ceny u všetkých produktov hotové, odstráňte stĺpce Price a Sale price z tabuľky (Domů → Buňky → Odstranit → Odstranit sloupce listu).

PinnacleCart umožňuje rôzne nastavenia dane u cien produktov. Po importe produktov do Shoptetu skontrolujte nastavenie dane u cien jednotlivých produktov v administrácii Produkty → Prehľad, detail produktu, záložka Cenník, sekcia Cena.

Nastavenie obrázkov

Pre správny import obrázkov je potrebné poznať ich adresu umiestnenia (adresa URL). PinnacleCart ale kompletnú adresu URL exportovať nevie. Je ale možné zistiť ju priamo z vášho e-shopu.

Zvoľte nový stĺpec na konci vašej exportovanej tabuľky a pomenujte ho image. Choďte do vášho e-shopu tak, ako ho vidia vaši zákazníci. Otvorte detail produktu, ktorého obrázky chcete preniesť. Kliknite pravou stranou myši na obrázok a zvoľte Kopírovať adresu obrázku. Adresu vložte do stĺpca image do riadku k príslušnému produktu.

Pokiaľ máte k produktu ďalšie obrázky, potom v galérii pri produkte zmeňte kliknutím aktuálny obrázok na ten, ktorý chcete preniesť. Adresu skopírujte obdobne, ako bolo popísané.

Pre import do Shoptetu je dôležité, aby v každej bunke bol umiestnený práve jeden obrázok (adresa URL). Pri každom ďalšom URL obrázku použite úplne voľný nový stĺpec. Pomenujte ho image2, image3 atď.

Pre získanie kompletnej adresy obrázku je možné tiež postupovať podľa návodu How to Get Product Image URLs into a Spreadsheet, ktorý pre vás pripravil PinnacleCart.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch  žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore žiadne prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvorte si tabuľku, ktorou ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk v vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo nahor kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z PinnacleCart importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre používateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú u už existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete iba začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktami vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať u všetkých práve označených produktoch (obrázok 02).
Obrázok 02
Obrázok 02