Import produktov

Import produktov vám uľahčí prácu pri zadávaní nových produktov do e-shopu. Pokiaľ chcete do e-shopu pridať napríklad 1 000 položiek, zabralo by príliš veľa času pridávať ich po jednej. Aj napriek tomu, že vám môže pripadať import produktov zložitý, po prvom nahraní importu zistíte, že to tak nie je.

Následujúci návod vám vysvetlí jednotlivé kroky potrebné k správnemu nastaveniu importu. Zoznámite sa so značkami, ktoré je možné pre import produktov do Shoptetu použiť a dozviete sa tiež, ako si vytvoriť vzorový súbor pre import.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac informácií o pravidelných importoch dát, napríklad od dodavateľov, prečítajte si článok Automatické importy produktov

Import produktov nájdete v administrácii e-shopu pod záložkou Produkty → Import. Importovať produkty môžete zo súboru s príponou *.xlsx, *.csv alebo *.xml. Pre CSV súbory je podporované kódovanie Windows-1250 (CP-1250) i UTF-8. Formát *.xls nie je podporovaný.

O importe vo formáte *.xml sa dozviete viac v článku XML validácia.

My si ukážeme, ako importovať vo formáte *.xlsx. Jeho použitím odpadáva množstvo dodatočných nastavení. Budete potrebovať software podporujúci *.xlsx, teda Microsoft Excel, Google Tabuľky alebo Libre Office (zdarma).

Pre import produktov pomocou formátu *.xlsx nepodporujeme bunky obsahujúce vzorec.

Vytvorenie vzorového súboru pre import

Pokiaľ potrebujete pomocou exportu a importu upraviť len niektoré vlastnosti produktu, použite podrobný návod v článku Export produktov. Úplný export používajte len v prípade, že prenášate do e-shopu veľké množstvo úplne nových produktov. Vyhnete sa situácii, kedy by ste omylom zmenili už existujúci produkt.

Vzorový úplný import odporúčame používať len pri plnení nového e-shopu produktami.

Ako vzor pre budúci import použijeme export produktov priamo z administrácie Shoptetu. Ukážeme si, ako exportovať súbor so všetkými dostupnými značkami (teda všetkými stĺpcami tabuľky), ktoré Shoptet používa. Tak budete mať istotu, že žiadnu z vlastností produktu nevynecháte. Vyhnete sa tak dodatočnému a zdĺhavému nastavovaniu produktov v administrácii.

Pre exportovaný súbor použijeme formát *.xlsx.

 • Vstúpte do administrácie svojho e-shopu na záložku Produkty → Export
 • Vyberte záložku Export.
 • Z ponuky vyberte možnosť Vytvoriť vlastný typ exportu:
  • Zvoľte nadpis (napr. Úplný).
  • Vo všetkých ponukách nižšie vyberte možnosť Označiť všetko.
  • Kliknete na tlačidlo Uložiť.
 • Vráťte sa do záložky Export.
 • Typ zvoľte vlastný: Úplný.
 • Formát zvoľte *.xlsx.
 • Ostatné nastavenie vynechajte a kliknite na tlačidlo Exportovať.
Obrázok 01
Obrázok 01

Je potrebné si uvedomiť, že i pri dodržaní tohto postupu môžu niektoré značky v tabuľke chýbať. Typickým príkladom je DPH. Pokiaľ máte v administrácii e-shopu nastavené, že ste platcom DPH, tak export nebude zahrňovať značky, ktoré sa k plateniu DPH vzťahujú.

Pravidlá importu

Aby boli produkty úspešne naimportované, je potrebné údaje vyplniť podľa nasledujúcich pravidiel:

 • Stĺpce code, pairCode a name sú vždy prvé zľava.

 • Na pořadí ostatních sloupců nezáleží.

 • Řádky produktů na sebe musí navazovat – není možné mít prázdné řádky.

  • Např. pokud máte uprostřed souboru několik prázdných řádků, systém je vyhodnotí jako konec importu.
 • Sloupce označené jako nepovinné nemusí být v importovaném souboru uvedeny.

 • Pokiaľ upravujete produkty, ktoré v e-shope už existujú, môžete uviesť len tie stĺpce, ktoré chcete zmeniť.

  • Nenechávajte v importnom súbore prázdne stĺpce a prázdne riadky.
 • Stĺpce označené ako povinné (code, pairCode, name) musia byť v súbore uvedené vždy. Platí to v prípade nového produktu aj v prípade, že importom upravujete už existujúce produkty. Nové produkty navyše vyžadujú v importe aj stĺpce price a description, aby mohli byť založené. Pri úprave už existujúcich produktov tieto dva stĺpce nie je potrebné ďalej uvádzať.

 • Stĺpce pre jazykové verzie (napr. „name:sk“, „name:en“, atď.) je možné využiť iba pre aktualizáciu už existujúcich produktov. Tieto stĺpce nie je možné využiť v importe, ktorý vytvára v obchode nové produkty.

Je rozdiel medzi:

 1. Nepovinný stĺpec nie je v súbore uvedený.
 2. stĺpec je uvedený, ale nie sú vyplnené jeho hodnoty.

Je potrebné na to dať pozor najmä pri produkte, ktorý už v e-shope existuje a vy chcete importom jeho vlastnosti aktualizovať. V prípade 1 budú pôvodné vlastnosti produktu zachované. V prípade 2 budú pôvodné vlastnosti produktu prepísané prázdnymi hodnotami.

Tabuľka značiek a pravidiel

Nasledujúca tabuľka ukazuje zoznam všetkých značiek (v prípade importnej tabuľky stĺpcov), s ktorými sa v exporte a importe Shoptetu stretnete. Každá značka zastupuje vlastnosť niektorej z položiek vo vašom e-shope.

V tabuľke nájdete informácie, či sa jedná o značku povinnú, jej možné hodnoty a stručný popis. V popise nájdete informácie, ktoré do políčok v stĺpcoch tabuľky budete vyplňovať.

Názov stĺpcaPovinnýMožné hodnotyPopis

code

áno

 

Kód produktu alebo varianty. Musí byť jedinečný v rámci celého e-shopu. Kód produktu môže mať maximálne 64 znakov. Povolené znaky pre kód produktu sú A-Z, 0-9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.

pairCode

áno

 

Párovací kód označujúci variant produktu. Všetky varianty jedného produktu musia mať rovnaký párovací kód. V prípade, že vaše produkty varianty nemajú, ponechajte stĺpec pairCode prázdny. PairCode môže obsahovať znaky 0-9 a A-Z. Nesmú obsahovať špeciálne znaky.

Viac v Import produktu s variantami a bez variant.

name

áno

 

Názov produktu.

guid

nie

 

Interný údaj Shoptetu. Nie je nutné venovať mu pri importe pozornosť.

externalId

nie

 

Táto značka, resp. jej hodnota, pomáha spárovať varianty s konkrétnym produktom. Pri jej použití odpadá nutnosť v súbore *.xml uvádzať vždy ostatné varianty. Políčko môže obsahovať znaky 0-9 a A-Z.

appendix

nie

 

Doplnok názvu. Možno do neho prepisovať akčné ponuky a darčeky, viac informácií nájdete v článku Doplnok produktu a darčeky.

shortDescription

nie

 

Krátky popis produktu. Tento popis sa zobrazuje napr. vo výpise kategórie produktu alebo sa exportuje vyhľadávačom tovaru.

description

nie

 

Podrobný popis produktu. Zobrazuje sa v detaile produktu. Maximálny počet povolených znakov 32767. 

supplier

nie

 

Dodávateľ produktu.

manufacturer

nie

 

Značka produktu.

metaDescription

nie

 

Meta popisok produktu.

itemType

nie

 

Druh položky. Tu môžete zvoliť, či sa jedná o nový produkt (product), bazárový produkt (bazaar), sadu (set) alebo službu (service). Táto informácia sa bude odosielať do vyhľadávačov tovaru.

setItem

nie

 

Výpočet položiek sady. Ak súprava obsahuje viacero položiek, používajú sa názvy stĺpcov setItem;setItem2;setItem3;...

ean

nie

 

EAN produktu alebo  varianty. Môže mať až 14 miest.

productNumber

nie

 

Produktové číslo produktu alebo varianty (ISBN).

partNumber

nie

 

Číslo dielu výrobcu (MPN) u produktu nebo varianty.

serialNumber

nie

 

Sériové číslo produktu alebo varianty.

plu

nie

 

PLU (kód pre dohľadanie ceny) produktu alebo varianty.

defaultImage

nie

 

Absolútna cesta k obrázku pri variante produktu. Ku každému variantu produktu je možné priradiť jeden obrázok.

image

nie

 

Absolútna cesta k obrázku produktu. Pri importe viacerých obrázkov je možné použiť názvy stĺpcov image2, image3. Zároveň je ale nutné mať v súbore aj stĺpec image.

imageDesc

nie

 

Alternatívny popis obrázku. Pri importe viacerých obrázkov je možné použiť názvy stĺpcov imageDesc2, imageDesc3. Zároveň je ale nutné mať v súbore aj stĺpec image.

defaultCategory

nie

 

Predvolená kategória. Jedná sa o kategóriu, v ktorej je produkt na e-shope umiestnený.

Stĺpec defaultCategory je potrebné vyplniť, aby sa tovar na e-shope zobrazil.

viac v Import kategórií.

categoryText

nie

 

Zaradenie produktu do ďalšej (inej) kategórie, než je predvolený defaultCategory. Ak chcete produkt umiestniť do viacerých kategórií v rôznych stromoch, musíte pridať stĺpec categoryText2, categoryText3 atď.
Viac v Import kategórií.

price

pre nové produkty áno

 

Cena produktu alebo variantu, uvádza sa iba číselná hodnota bez špeciálnych znakov. Cenu uveďte pri každom produkte a každom variante.

Pokiaľ už produkt na e-shope existuje, stĺpec nemusí byť v importe uvedený.

priceRatio

nie

 

Cenový koeficient. Cena produktu sa počíta vynásobením zadanej ceny a tohto koeficientu. Pokiaľ chcete, aby výsledná cena bola rovnaká ako v políčku Cena, nastavte koeficient na 1.

standardPrice

nie

 

Pôvodná cena produktu alebo varianty.

purchasePrice

nie

 

Nákupná cena produktu alebovarianty.

currency

nie

 

Kód meny, v ktorej je uvedená cena produktu alebo variantu.

includingVat

nie

0;1

Uvádza, či sú uvedené ceny bez DPH alebo vrátane. DPH. Hodnota 0 je určená pre ceny bez DPH a hodnota 1 je znamená cenu vrátane DPH.

percentVat

nie

 

Percentuálna sadzba dane produktu alebo varianty.

actionPrice

nie

 

Akčná cena produktu. Viac v Import akčnej ceny.

actionFrom

nie

 

Od akého dátumu bude platiť akční cena (formát YYYY-MM-DD).

actionUntil

nie

 

Od akého dátumu bude platiť akční cena (formát YYYY-MM-DD).

minimumAmount

nie

 

Minimálne objednateľné množstvo.

maximumAmount

nie

 

Maximálne objednateľné množstvo.

freeShipping

nie

0;1

Uvádza, či bude mať produkt povolenú dopravu zdarma.

freeBilling

nie

0;1

Uvádza, či bude mať produkt povolenú platbu zdarma.

maxDiscount

nie

 

Uvádza maximálnu možnú zľavu. Zadávajte bez percent, iba číslo.

applyDiscountCoupon

nie

0;1

Umožňuje nastaviť pri jednotlivých položkách, či je pre nich možné použiť zľavový kupón. Hodnota 1: zľavový kupón bude možné použiť. Hodnota 0 alebo nevyplnená hodnota: zľavový kupón nebude možné na položku aplikovať.

applyLoyaltyDiscount

nie

0;1

Umožňuje nastaviť pri jednotlivých položkách, či je na ne možné uplatniť vernostnú zľavu. Hodnota 1: vernostnú zľavu bude možné uplatniť. Hodnota 0 alebo nevyplnená hodnota: vernostnú zľavu nebude možné na položku aplikovať.

applyQuantityDiscount

nie

0;1

Umožňuje nastaviť pri jednotlivých položkách, či je na ne možné uplatniť množstevnú zľavu. Hodnota 1: množstevnú zľavu bude možné použiť. Hodnota 0 alebo nevyplnená hodnota: množstevnú zľavu nebude možné na položku aplikovať.

applyVolumeDiscount

nie

0;1

Umožňuje nastaviť pri jednotlivých položkách, či je na ne možné uplatniť objemovú zľavu. Hodnota 1: objemovú zľavu bude možné použiť. Hodnota 0 alebo nevyplnená hodnota: objemovú zľavu nebude možné na položku aplikovať.

variant:hodnota

nie

 

Pre správne zadanie musí byť vyplnený stĺpec pairCode. Pojem hodnota v mene stĺpca určuje názov parametra. Jednotlivé riadky v tomto stĺpci určujú hodnoty parametra. Príklad: názov stĺpca je variant:Farba a v riadku, ktorý má rovnaký pairCode, je uvedené Biela a v ďalšom takom riadku Modrá. Znamená to, že máme produkt v dvoch farbách – bielej a modrej.

Maximum sú tri parametre na variantu.

filteringProperty

nie

 

Parametre pre filtrovanie pri produkte, z nich je potom možné vytvoriť parametrické filtre. V súbore sa názov stĺpca pridáva v tomto tvare filteringProperty:Názov_parametra. Do stĺpca sa potom zadávajú hodnoty parametrov.

surchargeParameter:názov

nie

 

Uvádza názov príplatkového parametra. Na miesto časti označenej názov, napíšte za dvojbodku skutočný názov vášho príplatkového parametra. Teda napríklad: surchargeParameter: Potlač

Rovnako tak pokračujte v pomenovaní aj ostatných príplatkových parametrov.

Ak pomocou importu robíte zmenu v príplatkovom parametri, je toto pole povinné. Názov príplatkového parametra slúži na identifikáciu tohto parametra.

surchargeParameter:názov:includingVat

nie

0;1

Sadzba DPH. pokiaľ nebude uvedená, nastaví sa východisková hodnota 1, teda že cena už zahŕňa DPH.

surchargeParameter:názov:currency

nie

 

Mena, v ktorej je príplatok nastavený. Pokiaľ nebude uvedená, nastaví sa východisková hodnota, teda nastavená východisková mena vášho e-shopu.

surchargeParameter:názov:requiredValue

nie

0;1

Uvádza, či je nutné, aby príplatok vybral na e-shope sám zákazník, alebo nie. Pokiaľ nebude uvedená, nastaví sa východisková hodnota 0, teda že nie je nutné, aby zákazník príplatok vybral.

surchargeParameter:názov:description

nie

 

Popis príplatkového parametru.

surchargeParameter:názov:shortName

nie

 

Názov, ktorý sa zobrazí na detaile produktu. Ak nie je vyplnený, zobrazí sa hlavný názov. Teda obsah, ktorý je daný hodnotou surchargeParameter:názov.

recyclingFeesCategory

nie

 

Kategória recyklačného príspevku. Hodnotou poľa je názov konkrétnej kategórie recyklačného príspevku.  

recyclingFeesPrice

nie

 

Cena recyklačného príspevku.

recyclingFeesCurrency

nie

 

Mena recyklačného príspevku.  

recyclingFeesType

nie

1;2

Typ recyklačného príspevku. Hodnota 1 určuje, že cena príspevku je za mernú jednotku, hodnota 2 určuje, že cena je za hmotnosť (za kg).  

stock

nie

 

Počet kusov (produktu alebo varianty) skladom. Stĺpec má zmysel, iba ak máte na svojom e-shope aktívny doplnok Skladové hospodárstvo. Zadávate iba číslo.

Pokiaľ používate Viac skladov, potom sa stĺpec nazýva stock: a meno konkrétneho skladu, ktoré máte vyplnené v administrácii, teda napr. stock:Sklad Praha (predvolené) či stock:Sklad Bratislava.

stockLocation

nie

 

Pozícia v sklade. Hodnota tohto poľa je označenie pozície, na ktorej sa tovar v sklade nachádza, napr. R2/P10 (riadok 2 / polica 10).

pokiaľ používate Viac skladov, potom sa stĺpec nazýva stockLocation: a meno konkrétneho skladu, ktoré máte vyplnené v administrácii, teda napr. stockLocation:Sklad Praha (predvolené) či stockLocation:Sklad Bratislava

stockMinSupply

nie

 

Minimálna zásoba na sklade.

negativeAmount

nie

0;1

Uvádza, či je možné produkt nakupovať aj do mínusových skladových zásob. Stĺpec má zmysel iba, ak máte na svojom e-shope aktívny doplnok Skladové hospodárstvo.

availability

nie

 

Dostupnosť produktu či varianty pri vypnutom Skladovom hospodárstve.

availabilityOutOfStock

 

 

Dostupnosť produktu či varianty pri zapnutom Skladovom hospodárstve. Dostupnosť pri vypredaní.

availabilityInStock

nie

 

Dostupnosť produktu či varianty pri zapnutom Skladovom hospodárstve. Dostupnosť tovaru na sklade.

unit

nie

 

Jednotka produktu alebo varianty.

decimalCount

nie

0-3

Uvádza, na koľko desatinných miest je možné vložiť pomer množstva kusu produktu do košíka. Tj. miesto vložiť do košíka 1 ks, môžete vložiť 1.8 ks, v prípade jedného desatinného miesta, alebo 2.88 ks v prípade 2 desatinných miest. Adekvátne k tomuto nastaveniu sa odpočítava sklad (na sklade je tak možné mať napríklad 3.4 ks produktu). V administrácii nájdete toto nastavenie v detaile produktu pod názvom „Počet číslic za desatinnou čiarkou“.

warranty

nie

 

Záruka. Možno zadať číslami a písmenami, napr. predĺžená na 3 roky.

itemConditionGrade

 

nie

open_box; refurbished; used

Upresnenie stavu bazárového produktu pre Zboží.cz. Možné hodnoty sú rozbalené (open_box), repasované (refurbished), použité (used).

itemConditionDescription

nie

 

Textový popis stavu bazárového produktu. 

weight

nie

 

Hmotnosť produktu alebo varianty. Zadáva sa v kilogramoch. Gramy je možné zadať vo formáte 0.2 kg.

height

nie

 

Výška balíka. Ide o rozmer balenia, nie samotného produktu.

width

nie

 

Šírka balíka. Ide o rozmer balenia, nie samotného produktu.

depth

nie

 

Dĺžka balíka. Ide o rozmer balenia, nie samotného produktu.

recommendedPackaging

nie

 

Odporúčané balenie zásielky. 

firmyCz

nie

0;1

Uvádza, či sa má produkt objaviť v profile firmy na serveri Firmy.cz.

relatedProduct

nie

 

Kód súvisiaceho produktu (pre viac produktov je potrebné pridať stĺpec alebo stĺpce: relatedProduct, relatedProduct2, relatedProduct3 atď.).

alternativeProduct

nie

 

Kód podobného produktu (pre viac produktov je potrebné pridať stĺpec alebo stĺpce: alternativeProduct, alternativeProduct2, alternativeProduct3 atď.).

gifts

nie

 

Kód darčeka k produktu (pre viac produktov je potrebné pridať stĺpec či stĺpce: gifts2, gifts3, gifts4 atď.).

textProperty

nie

 

Deskriptívne parametre k produktu. Pokiaľ je ich viac, sú v súbore ako textProperty, textProperty2 atď. Hodnoty v stĺpcoch sú v tvare napríklad: Farba;Oranžová. Pričom pred bodkočiarkou je parameter a za bodkočiarkou je jeho hodnota. Viac v Import textových parametrov.

externalCode

nie

 

Kód výrobcu produktu alebo varianty.

variantVisibility

nie

0;1

Skrývanie a zobrazovanie variantov: uvádzajte hodnoty 1 pre zobrazenie, 0 pre skrytie. Nenechávajte políčka nevyplnené.

productVisibility

nie

hidden;visible

Skrývanie a zobrazovanie produktu: hodnota hidden produkt skryje, hodnota visible je východiskový stav, produkt bude vidieť. Ďalšie možné hodnoty: blocked: zamedzí objednanie produktu, showRegistered: produkt je viditeľný iba pre registrovaných užívateľov, blockUnregistered: produkt nie je možné zakúpiť, pokiaľ zákazník nie je registrovaný, cashDeskOnly: zobraziť len na pokladni, detailOnly: produkt bude prístupný iba cez priamy odkaz, nie cez menu či vyhľadávanie e-shopu.

adult

nie

0;1

Uvádza, či je produkt pre dospelých. 0: bez obmedzenia. 1: je iba pre dospelých.

atypicalShippingnie0;1Atypická doprava. Ak je tento príznak začiarknutý v názve produktu, hodnota značky je automaticky 1.

atypicalBilling

nie

0;1

Atypická platba. Ak je tento príznak začiarknutý v názve produktu, hodnota značky je automaticky 1.

actionFlagActive

nie

0;1

Uvádza, či bude pri produkte zobrazený príznak Akcia.

actionFlagValidFrom

nie

 

Dátum, od ktorého akcia prebieha. Formát YYYY-MM-DD.

actionFlagValidUntil

nie

 

Dátum, do ktorého akcia prebieha. Formát YYYY-MM-DD.

newFlagActive

nie

0;1

Uvádza, či bude pri produkte zobrazený príznak Novinka.

newFlagValidFrom

nie

 

Dátum, od ktorého má byť produkt ako novinka označený. Formát YYYY-MM-DD.

newFlagValidUntil

nie

 

Dátum, do ktorého je tovar označený ako nový. Formát YYYY-MM-DD.

tipFlagActive

nie

0;1

Uvádza, či bude pri produkte zobrazený príznak Tip.

tipFlagValidFrom

nie

 

Dátum, od ktorého bude pri tovare použitý príznak Tip. Formát YYYY-MM-DD.

newFlagValidUntil

nie

 

Dátum, do ktorého tovar ponesie príznak Tip. Formát YYYY-MM-DD.

custom1FlagActive

nie

0;1

Voliteľný príznak. Možné je použiť napr. Výpredaj. (Pre viac voliteľných príznakov je potrebné pridať stĺpec alebo stĺpce: custom2FlagActive, custom3FlagActive atď.).

custom1FlagValidFrom

nie

 

Dátum, od ktorého tovar zvolený príznak ponesie. Formát YYYY-MM-DD. (Pre viac dát voliteľných príznakov je potrebné pridať stĺpec alebo stĺpce: custom2FlagValidFrom, custom3FlagValidFrom atď.).

custom1FlagValidUntil

nie

 

Dátum, do ktorého tovar ponesie zvolený príznak. Formát YYYY-MM-DD. (Pre viac dát voliteľných príznakov je potrebné pridať stĺpec alebo stĺpce: custom2FlagValidUntil, custom3FlagValidUntil atď.).

relatedVideo

nie

 

Importuje súvisiace videá, je potrebné zadať vo formáte názov;url adresa. Teda napríklad: Inštrukcie;https://www.youtube.com/watch_random_video

Ďalšie videá je možné importovať cez stĺpčeky relatedVideo2, relatedVideo3 atď.

allowsIPlatba

nie

0;1

Uvádza, či bude možné produkt zakúpiť cez Iplatbu (na splátky).

allowsPayOnline

nie

0;1

Uvádza, či sú pri produkte povolené online platby.

xmlFeedName

nie

 

Meno produktu v XML feede. Ak je políčko vyplnené, bude sa do vyhľadávačov tovaru automaticky odosielať uvedený názov namiesto názvu, ktorý máte na e-shope. Pri produktoch s variantmi budú doplnené varianty.

seoTitle

nie

 

Nadpis vo zdrojovom HTML kóde, v tagu <title>. Môžete použiť v prípadoch, keď chcete mať v titulku stránky iný text, než je hlavný nadpis stránky (väčšinou názov produktu).

heurekaHidden

nie

0;1

Nezobrazovať na Heureke. Umožňuje vylúčiť produkt zo systémovo generovaného feedu pre Heureka.sk.

heurekaCartHidden

nie

0;1

Nezobrazovať na Heureka Marketplace. Umožňuje vylúčiť produkt z ponuky na Heureka Marketplace.

heurekaCpc

nie

 

Cena za kliknutie na Heureka.sk. Výšku ceny za kliknutie (CPC) na službe Heureka.sk je možné nastaviť po získaní certifikátu Overené zákazníkmi.

zboziHidden

nie

0;1

Nezobrazovať na Zboží.cz. Umožňuje vylúčiť produkt zo systémovo generovaného feedu pre Zboží.cz.

zboziCpc

nie

 

Maximálna cena za kliknutie v detaile produktu v Kč v službe Zboží.cz. Pokiaľ si nastavíte maximálnu cenu za kliknutie, ktorú ste ochotný pre danú položku v detaile zaplatiť, Zboží.cz spočíta cenu prekliku, ktorá je potrebná na udržanie na danej pozícii (second-price). Ak použije zákazník radenie od najlacnejšej ponuky, účtuje sa iba cenníková cena.

zboziSearchCpc

nie

 

Maximálna cena za kliknutie vo fulltextovom výsledku hľadania (nezaradené ponuky) v Kč. Pokiaľ si nastavíte maximálnu cenu za kliknutie, ktorú ste ochotný pre danú položku vo fulltexte zaplatiť, Zboží.cz spočíta cenu prekliku, ktorá je potrebná na udržanie na danej pozícii (second-price). Ak použije zákazník radenie od najlacnejšej ponuky, účtuje sa iba cenníková cena.

arukeresoHidden

nie

 

Nezobrazovať na Arukereso. Umožňuje vylúčiť produkt zo systémovo generovaného feedu pre Arukereso.hu.

arukeresoMarketplaceHidden

nie

 

Nezobrazovať na Arukereso Marketplace. Umožňuje vylúčiť produkt zo systémovo generovaného feedu pre Arukereso Marketplace.

packageAmount

nie

 

Množstvo v balení.

packageAmountUnit

nie

 

Jednotka množstva v balení. V administrácii e-shopu je možné nastaviť tieto jednotky: pcs, g, kg, t, cm, m, cm2, m2, ml, l, cm3, dm3, m3

measureUnit

nie

 

Merná jednotka.

measureUnitValue

nie

 

Jednotka mernej jednotky. V administrácii e-shopu je možné nastaviť tieto jednotky: pcs, g, kg, t, cm, m, cm2, m2, ml, l, cm3, dm3, m3

internalNote

nie

 

Interná poznámka.

heurekaCategoryId

nie

 

ID kategórie párovanej na úrovni produktu pre Heureka.sk.

zboziCategoryId

nie

 

ID kategórie párovanej na úrovni produktu pre Zboží.cz.

googleCategoryId

nie

 

ID kategórie párovanej na úrovni produktu pre Google Nákupy.

glamiCategoryId

nie

 

ID kategórie párovanej na úrovni produktu pre Glami.

googleCategoryId

nie

 

ID Google kategórie, ktorá sa exportuje do XML feedu pre Google.

sizeId

nie

 

Interné číslo SizeID tabuľky. Viac v článku SizeID.

SizeIdLabel

nie

 

Meno SizeID tabuľky. 

depositCode

nie

 

Kód zálohy. 

depositLogic

nie

per-order;per-product

Správanie zálohy. per-order: pri zakúpení produktu bude k objednávke účtovaný 1 kus zálohy; per-product: za každý kus produktu bude do objednávky započítaný 1 kus zálohy.

ossTaxRate:skratka krajiny doručenia

áno

high; low; third; none.

Priradenie osobitnej daňovej sadzby v režime OSS pre daný produkt/variantu. high: štandardné; low: znížená sadzba; third: druhá znížená sadzba; none: nulová daň.

V prípade, že si neviete rady s významom niektorej z vyššie uvedených značiek, vyhľadajte si ju priamo v administrácii e-shopu (v umiestnení Produkty → Prehľad/Ceny/Sklad/Zľavy/Kategórie).

Väčšina značiek má v administrácii vedľa názvu ikonku s písmenom „i“. Po nabehnutí myšou na ikonku sa objavia informácie a vlastnosti značky.

Import produktu bez variantov a s variantami

Oba typy produktu sa zapisujú do importného súboru úplne rovnako. Jediným rozdielom je stĺpec pairCode.

 • Jedná sa o povinný stĺpec.
 • Musí byť umiestnený v tabuľke ako druhý zľava.
 • Produkty bez variantov majú tento stĺpec prázdny.
 • Produkty s variantami majú stĺpec vyplnený hodnotou, ktorá je pre všetky varianty rovnakého produktu rovnaká.
  • Napr. ak chceme importovať produkt so 4 variantmi, tak 4 po sebe nasledujúce riadky v tabuľke budú mať rovnaký pairCode.
 • Varianty s rovnakým pairCode je potrebné mať v tabuľke hneď pod sebou.
  • Napr. pokiaľ bude jeden takýto variant na odlišnom mieste, nahrá sa ako samostatný duplicitný produkt.
 • Hodnota pairCode je ľubovoľná, možno použiť znaky 0-9 a A-Z, ale nesmú obsahovať špeciálne znaky.

Import kategórií

Kategórie delia tovar v e-shope do rôznych skupín, napr. podľa koncového zákazníka, odvetvia, typu produktu atď. Ak kategórie ešte nie sú založené v e-shope, e-shop ich vytvorí z informácií z tabuľky.

 • Produkty priraďujeme do kategórií na základe dvoch značiek: defaultCategory a categoryText.
 • Kategórie sa zapisujú v stromovej štruktúre, teda hlavné kategórie > 1. podkategórie > 2. podkategórie. Počet podkategórií je neobmedzený (obrázok 02).
 • Pred aj za znakom > sa nachádza medzera.
 • Použitie dvojitého znaku >> zaradí produkt iba do konkrétnej kategórie.
 • Hodnota v tabuľke A > B > C > D >> E spôsobí, že produkt bude zaradený iba do kategórie E.
 • Hodnota v tabuľke: >> A > B >> C > D >> E spôsobí, že produkt bude zaradený iba do kategórií A, C, E.
Obrázok 02
Obrázok 02

Značka defaultCategory (predvolená kategória) môže byť len jedna. Pokiaľ ju neuvediete, produkt sa užívateľom na e-shope nezobrazí.

 • Na hlavnej kategórii je možné odkázať iba uvedením názvu do stĺpčeka defaultCategory.
 • Na podkategórii použite stromovú štruktúru názvu, napr. Oblečenie > Tričko >> Krátky rukáv.

Značka categoryText zaradí produkt do ďalšej (inej) kategórie, než je defaultCategory. Pre jej zápis platia rovnaké pravidlá.

 • Pre zaradenie produktu do viacerých kategórií, pridajte ďalší stĺpček a nazvite ho categoryText2.

Kategórie, ktoré sa volajú rovnako. Ako zamedziť duplicite?

V systéme e-shopu je potrebné odlíšiť kategórie, ktoré sú rovnako nazvané. Napríklad tri kategórie s názvom Bylinné čaje. Pri importe sa produkty nemusia nahrať do kategórie, do ktorej ich práve chcete. To sa dá jednoducho vyriešiť.

 • V administrácii e-shopu zvoľte Produkty → Kategórie.
 • Vyberte záložku Kategórie produktu.
 • Otvorte editáciu kategórie tak, že kliknete na jej názov.
 • Vyberte záložku Pokročilé.
 • Vyberte pole Text odkazu (v menu).
 • Pri všetkých troch kategóriách vpíšte do tohto poľa názov Bylinné čaje.
 • Potom premenujte názvy (záložka Všeobecné informácie) daných kategórií tak, aby sa líšili (napr.
 • Bylinné čaje čierne, Bylinné čaje zelené a Bylinné čaje žlté).
 • Pokiaľ máte pri nadpise v menu zvolené Bylinné čaje, nevyužívajte tento názov v nadpise stránky
 • V importe použite pre každú kategóriu jej nový názov.
 • Tieto rozšírené názvy sa nezobrazia v e-shope v menu kategórií, budú však vidieť v záhlaví danej kategórie.

Import textových parametrov

Textové parametre popisujú nejaké vlastnosti produktu. Textové parametre nájdete v administrácii Shoptetu v detaile produktu pod záložkou Parametre.

 • Do Shoptetu je možné importovať iba Názov parametra (napr. Farba) a Hodnota deskriptívneho parametra (napr. Oranžová), Vysvetlivku názvu parametra je možné doplniť ručne v administrácii e-shopu (obrázok 03).
Obrázok 03
Obrázok 03
 • Zvoľte pole v stĺpci textProperty.
 • Názov parametru a Hodnotu deskriptívneho parametru oddeľte v bunke tabuľky bodkočiarkou  (bez medzier) (obrázok 04).
 • Do tejto bunky už žiadne ďalšie bodkočiarky nevkladajte.
 • Pokiaľ chcete importovať viac textových parametrov, vložte do tabuľky stĺpce: textProperty2, textProperty3 atď.
 • V prípade produktu s variantami vyplňte textProperty pre každú variantu.
Obrázok 04
Obrázok 04

Import akční ceny

Akčnú cenu (actionPrice) importujte vždy s parametrami actionFrom a actionUntil. Ide o platnosť danej akcie. Dátum zadávate vo formáte YYYY-MM-DD (napr. 27. septembra 2018 zapíšte ako 2018-09-27), formát bunky musí byť nastavený ako text (pri modifikácii v Exceli nedochádza k automatickému preformátovaniu).

Ako vykonať import produktov

 • Vstúpte do administrácie svojho e-shopu, Produkty → Import (obrázok 05).
 • Vyberte záložku Import.
 • V záložke Log máte k dispozícii informácie o už vykonaných importoch.
Obrázok 05
Obrázok 05
 • V Nastavenie importu máte tri možnosti:

  • Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore: všetko na e-shope zostáva, žiadny produkt nebude zmazaný. Produkty obsiahnuté v importovanom súbore budú upravené.
  • Zmeniť len produkty obsiahnuté v importe a zmazať pri týchto produktoch varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore: zmaže všetky varianty, ktoré sú zadané v e-shope, ale nebudú obsiahnuté v importovanom súbore pri produktoch.
  • Zmazať produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore: maže kompletne všetko, čo nie je v importovanom súbore. Pokiaľ by ste napríklad chceli upraviť importom len jeden produkt a zaškrtli túto možnosť, všetko sa zmaže a na e-shope zostane iba jeden produkt.
 • ďalej môžete ešte zvoliť:

  • Aktivovať presmerovanie pri zmenených URL adries na nové:

   • Pre CSV a XLSx súbory: presmerovanie bude vytvorené iba v prípade, že je aktívny doplnok Pokročilé SEO a v jeho nastavení je aktivovaná voľba pre tvorbu automatických presmerovaní.
   • Pre XML súbory (ako Relax NG, tak podľa špecifikácie Heureky):
   • presmerovanie bude vytvorené iba v prípade, že je aktívny doplnok Pokročilé SEO a v jeho nastavení je aktivovaná voľba pre tvorbu automatických presmerovaní.  Druhou možnosťou je použitie tagu <ORIG_URL>, ktorý obsahuje pôvodnú URL adresu produktu. Pokiaľ bude v XML súbore tento tag obsiahnutý, presmerovanie sa vytvorí vždy, bez ohľadu na to, či je doplnok Pokročilé SEO aktívny.
  • Zmeňte adresu URL produktu podľa názvu produktu: Ak voľbu aktivujete, prebehne zmena URL adresy podľa nového názvu produktu. Pri zmenených URL adries dôjde automaticky k vytvoreniu presmerovania pôvodnej URL adresy na novú. Ich zoznam nájdete v sekcii Marketing → Základné SEO pod záložkou Presmerovanie adries (URL).

 • Vyberte súbor pre import.

 • Vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.

 • Import sa automaticky dokončí.

 • Skontrolujte v administrácii (Produkty → Import), že import prebehol správne.

Dokončenie prevodu dát

Pokiaľ ste práve dočítali niektorý z článkov o prevode e-shopu na Shoptet, využijete na jeho dokončenie tento návod.

Ukážeme si, ako na import a nastavenie všetkých vlastností produktu využiť export zo Shoptetu. Ďalej si vysvetlíme, aké existujú pre import pravidlá a význam jednotlivých značiek. Dozviete sa tiež, ako si poradiť so špecifickými značkami ako sú produkty s variantami, kategórie, textové parametre či akčné ceny.

Pre tento postup si niekam stranou pripravte export z vášho pôvodného e-shopu alebo si v ďalšej karte prehliadača otvoríte priamo jeho administráciu. Pokiaľ budete mať po ruke pôvodné informácie o vašich produktoch, bude pre vás tento postup jednoduchší. Ide najmä o informácie (značky), ktoré neboli pri migrácii exportované/importované a bude potrebné ich nastaviť teraz.

Ďalej postupujte podľa návodu v tomto texte. Ďalším krokom je Vytvorenie vzorového súboru pre import.