Kategórie produktov

Základné nastavenie kategórií

Kategórie a podkategórie môžete pridávať a upravovať pod záložkou Produkty → Kategórie a vytvárať tak štruktúru e-shopu (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01
 • Ikonky plus a mínus: rozbalenie/zbalenie kategórie.
 • Názov kategórie: kliknutím na kategóriu sa prenesiete do detailu kategórie, kde ju môžete ďalej upravovať. Pokiaľ vám nejde názov kategórie zadať, je možné, že sa zhoduje s niektorým z rezervovaných názvov a je potrebné teda zvoliť iný.
 • Červený krížik: kliknutím na krížik kategóriu zmažete, a to aj s podkategóriami. Produkty, zaradené v zmazanej kategórii, sa z e-shopu nezmažú. Ikonka pre zmazanie sa objaví až po nabehnutí kurzorom myši na príslušnú kategóriu.
 • Modré plus: kliknutím na modré plus pridáte k danej kategórii jej podkategóriu. Ikonka pre pridanie podkategórie sa objaví až po nabehnutí kurzorom myši na príslušnú kategóriu.
 • Tlačidlom Pridať hlavnú kategóriu: pridáte novú hlavnú kategóriu.
 • TlačidloPridať podkategóriu: kliknutím vytvoríte novú kategóriu a určíte, pod ktorou hlavnou kategóriu ju umiestniť.
 • Záložka Skryté východiskové kategórie: tu  nájdete zoznam všetkých kategórií, ktoré sú nastavené pre produkty ako východiskové, ale nie sú viditeľné. Produkty z týchto kategórií nie sú na e-shopu zobrazené a nie je možné ich dohľadať ani cez fulltext.
 • Prázdna kategória: určuje, aký text je uvedený, pokiaľ v danej kategórii nie sú zaradené žiadne produkty. Funkciu podporujú šablóny Pop, Rock, Soul a Echo.
 • Export: možnosť stiahnutia kategórií do *.csv alebo *.xml súboru. Vyexportovaný súbor je možné potom upraviť a upravený importovať späť do e-shopu. Pre spätný import je podporovaný iba formát *.csv .
  • Obmedzenie partnerov: určuje, pre ktorého partnera bude generovaná URL adresa pre stiahnutie exportu. Viac nájdete v nápovede Zabezpečenie exportov.
  • Zabezpečenie: bude vygenerovaná iba jedna URL adresa pre stiahnutie feedu, ale prístup k nemu je možné obmedziť na konkrétnu IP adresu. URL adresa ostáva nezmenená po celú dobu existencie exportu.
  • Permanentný odkaz zvoleného exportu: odkaz pre stiahnutie súboru. Umožňuje stiahnutie súboru z prehliadača alebo externého programu.
 • Import: možnosť nahrania súboru s kategóriami. Podporovaný je iba formát *.csv s kódovaním Windows-1250 (CP-1250) alebo UTF-8.
 • Log: záložka ukazuje dátum stiahnutia exportu, typ súboru, konkrétnu IP adresu a meno užívateľa alebo služby, ktorá export stiahla. Logované sú ako ručné exporty, tak exporty stiahnuté cez URL adresu.

Import kategórií

Import kategórií je dostupný na záložke Produkty → Kategórie → Import. Tento import nie je primárne určený pre zakladanie nového stromu kategórií pre e-shop, ale slúži predovšetkým pre úpravy už vytvorených kategórií. 

Pre založenie kompletne novej štruktúry kategórií na e-shope, odporúčame použiť Import produktov. Pokiaľ budete kategórie zakladať spoločne s produktami, dôjde k založeniu štruktúry spolu so zaradením podkategórií na požadované miesto v strome kategórií, a produkty budú už do požadovaných kategórií priradené. 

Keď budú importom kategórií zakladané nové kategórie, nie sú dopredu známe interné identifikačné  čísla (id) jednotlivých kategórií. Pre označenie podkategórií slúži povinný stĺpec parentURL. U hlavných kategórií ostáva prázdny, pri podkategóriách sa v ňom potom objaví URL nadradenej kategórie. 

Pokiaľ budete chcieť pre úpravu alebo nahranie kategórií použiť súbor z iného e-shopu na Shoptetu bez úprav, import zlyhá. Dôvodom je, že medzi e-shopmi nebudú súhlasiť interné identifikačné čísla (id) jednotlivých kategórií. Súbor by musel byť nahraný bez stĺpcov id a parentId.

V prípade, že pri importe dôjde k chybám, bližšie informácie môžete nájsť na záložke Log

Tabuľka značiek

Názov stĺpcaPovinnýPopis
idnie

Interné identifikačné číslo kategórie. Môžete ho nájsť v adresnom riadku prehliadača po rozkliknutí detailu konkrétnej kategórie. Jedná sa o číslo na konci URL adresy (napr. www.domena.sk/admin/category-detail/?id=708).

parentIdnie

Interné identifikačné číslo nadradenej kategórie. Jedná sa o kategóriu o jednu úroveň vyššie ako je daná podkategória. Môžete ho nájsť v adresnom riadku prehliadača po rozkliknutí detailu konkrétnej kategórie. Jedná sa o číslo na konci URL adresy (napr. www.domena.sk/admin/category-detail/?id=708).

parentUrlánoURL adresa nadradenej kategórie. Jedná sa o kategóriu o jednu úroveň vyššie ako je daná podkategória. Hodnota je textová - URL v relatívnom tvare bez lomítiek. Pre podkategóriu s URL www.domena.sk/kategoria/podkategoria by sa mala v stĺpci objaviť hodnota kategórie.
expandInMenunieUrčuje, či má byť kategória rozbalená, tj. budú hneď viditeľné jej podkategórie. Hodnota 0 - kategórie bude zbalená; hodnota 1 - kategórie bude rozbalená. 
visiblenie

Viditeľnosť kategórie. Hodnota 0 - kategória nebude viditeľná; hodnota 1 - kategórie bude viditeľná. 

prioritynieUrčuje radenie podkategórií. Používané sú číselné hodnoty, ktoré sa môžu v súbore opakovať. Unikátne hodnoty musia byť použité iba pre podkategórie jednej konkrétnej kategórie.  
accessnieViditeľnosť stránky. Hodnota 1 - kategória bude viditeľná pre všetkých zákazníkov; hodnota 2 - kategória bude viditeľná iba pre neprihlásených; hodnota - kategória bude zverejnená iba prihláseným zákazníkom. 
titleánoNázov kategórie. Bude sa zobrazovať v administrácii a v prípade, že nebude vyplnená kolónka Text v odkaze, tak i zákazníkom na e-shope. 
linkTextnieText odkazu v menu, ktorý sa zobrazí na e-shope. V prípade nevyplneného poľa sa použije automaticky Názov kategórie
urlánoURL adresa kategórie. Hodnota je textová - URL v relatívnom tvare bez lomítok. Pre podkategórie s URL www.domena.sk/kategoria/podkategoria by sa mala v stĺpci objaviť hodnota podkategória.
topDescriptionnieHorný popis kategórie. 
bottomDescriptionnieDolný popis kategórie.
metaTitlenie
metaDescriptionnie

Export kategórií

Export kategórií nájdete na záložke Produkty → Kategórie → Export. Na záložke Export nájdete tieto voľby (obrázok 02):

 • Typ exportu: typ súboru, v ktorom bude súbor vygenerovaný. K dispozícii sú formáty *.xml, *.csv. Pre spätný import kategórií voľte *.csv.
 • Zabezpečenie exportov: určuje, pre ktorého partnera bude generovaná URL adresa pre stiahnutie exportu. Viac nájdete v Pomocníkovi Zabezpečenie exportov.
 • Zabezpečenie: bude vygenerovaná iba jedna URL adresa pre stiahnutie feedu, ale prístup k nemu je možné obmedziť na konkrétnu IP adresu. URL adresa zostáva nezmenená po celú dobu existencie exportu.
 • Permanentný odkaz zvoleného exportu: umožňuje poskytnúť odkaz na stiahnutie súboru podľa zvolených parametrov. Prístup k odkazu je možné prípadne obmedziť na určitú IP adresu (voľba Povoliť iba z určitej IP adresy).
Obrázok 02
Obrázok 02

Zmena poradia kategórií

Pre zmenu poradia stačí kliknúť na vybranú kategóriu, podržať ľavé tlačidlo myši a potiahnutím myši potiahnuť na požadované miesto (obrázok 03).

Pokiaľ chceme napríklad z podkategórie podkategória 2 urobiť hlavnú kategóriu, stačí ju vziať a vložiť na prvé miesto. Je potrebné, aby sa zobrazil šedý prúžok označujúci pozíciu tak, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Obrázok 03
Obrázok 03

Aby sa na e-shope nastavené poradie prejavilo, je potrebné mať nastavené zobrazovanie kategórií Podľa priority, viď článok v pomocníkovi Zobrazenie kategórií a detailu produktu.

Zobrazenie kategórií

Kategórie je možné preniesť do horného menu alebo využiť špeciálny prvok, ktorý je možné umiestniť do ľavého stĺpca (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04
 • Rozbalenie kategórie v ľavom stĺpci sa nastavuje na záložke Viditeľnosť priamo v detaile kategórie.
 • Rozbalenie horného menu sa nastavuje v sekcii Vzhľad a obsah → Menu.

Možnosti nastavenia v detaile kategórie

V umiestnení Produkty → Kategórie môžete kategóriu upravovať po kliknutí na jej názov. Upraviť môžete nasledujúce vlastnosti (obrázok 05, obrázok 06, obrázok 07).

Obrázok 05
Obrázok 05
 • Názov: názov danej kategórie.
 • URL adresa: tu môžete zmeniť URL adresu kategórie.
 • Horný popis kategórie: možnosť vloženia popisu kategórie. Popis sa na e-shope zobrazí nad výpisom produktov. Pro práci s editorom WYSIWYG sa môžete pozrieť do pomocníka HTML editoru.
 • Dolný popis kategórie: možnosť vloženia popisu kategórie. Popis sa na e-shope zobrazí pod výpisom produktov. Pro práci s editorom WYSIWYG sa môžete pozrieť do pomocníka HTML editoru.
Obrázok 06
Obrázok 06
 • Text odkazu (v menu): ako odkaz sa automaticky používa názov kategórie alebo vlastný text. Odkaz v hornom menu či prvku kategórie a bude zobrazovať v tomto textovom poli.
 • Názov (tag „title“): slúži pre SEO. Viac o popise stránky nájdete v článku Základné SEO.
  • Pokiaľ názov nevyplníte, použije sa globálne nastavenie zo sekcie Meta tagy (Marketing→ Základné SEO).
 • Popis (meta tag „description“): slúži tiež pre SEO a jedná sa o popis stránky, ktorý sa môže zobraziť pre výsledky vo vyhľadávačoch.
  • Pokiaľ popis nevyplníte, použije sa globálne nastavenie zo sekcie Meta tagy (Marketing→ Základné SEO).
 • Náhľadový obrázok pre sociálne siete: tu môžete vložiť náhľadový obrázok pre sociálne siete, teda og:image. Ten sa zobrazí vždy, keď niekto zdieľa na sociálnych sieťach odkaz na niektorú z kategórií. Podrobné informácie o fungovaní a nastavení nájdete v článku Obrázky pre sociálne siete.
Obrázok 07
Obrázok 07
 • Viditeľnosť stránky: pre ktorých zákazníkov bude daná kategória viditeľná.
 • Zobraziť rozbalené v menu kategórií: pokiaľ je zaškrtnuté, kategória sa zobrazí rozbalená. V prípade odškrtnutia bude vo východiskovom stave kategória zbalená. Nastavenie sa vzťahuje iba na prvok Kategórie.
 • Viditeľnosť: odškrtnite v prípade, že chcete kategóriu úplne skryť.

Nastavenie platí len pre tú kategóriu, ktorú editujete. Pokiaľ nastavíte viditeľnosť iba pre prihlásených zákazníkov iba jednej kategórii a produkt umiestnite do viacerých kategórií, bude v ďalších kategóriách viditeľný i pre neprihlásených zákazníkov.

Pokiaľ chcete upraviť tieto informácie pre viac kategórií naraz, môžete využiť export a spätný import

V detaile produktu na záložke Kategórie sa v strome kategórie zobrazujú skryté kategórie šedou farbou a kurzívou. Vidíte tak, že vkladáte produkt do kategórie, ktorá nie je pre zákazníkov viditeľná (obrázok 07).

Obrázok 08
Obrázok 08

Obrázok kategórie

Pod záložkou Obecné nastavenia môžete pod textovým poľom pre popis kategórie nájsť voľbu nahrania Obrázku kategórie (obrázok 09).

Obrázok 09
Obrázok 09

Nahraný obrázok sa pri úprave nastavenia zobrazí v kategórii v hornej časti výpisu. Na e-shope sa zobrazujú iba obrázky podkategórií, nie kategórií (obrázok 10). Rozmer obrázkov kategórie je 140 x 100 px.

Obrázok 10
Obrázok 10

Aby sa vám obrázky po nahraní zobrazili, prejdite do Nastavenie → Produkty → Zobrazenie. V poli Zobrazenie podkategórií zvoľte možnosť Ako obrázky a text (obrázok 11).

Obrázok 11
Obrázok 11

Rezervované názvy kategórií

Pokiaľ vám nejde pomenovať niektorú z kategórií, ide o situáciu, kedy sa váš názov zhoduje s niektorým z rezervovaných názvov pre kategórie. Ide o to, aby sa nezhodovala URL adresa kategórie s URL niektorou zo systémových stránok, pretože práve podľa názvu kategórie sa daná URL adresa odvodzuje. Systém Shoptetu má niektoré URL adresy rezervované, napr. www.domena-eshopu.sk/klient-diskusia.

Pomenovanie kategórií sa nemusíte obávať. Prípady, kedy dôjde k zhode so systémovým názvom, sú veľmi ojedinelé.

Zoznam všetkých rezervovaných názvov nájdete v tabuľke v prílohe nižšie. V stĺpci indexName nájdete rezervovanú časť URL, teda názov, ktorému je potrebné sa v kategórii vyhnúť.

Príloha