Zálohy a dodatkové produkty

Doplnok Zálohy a dodatkové produkty vám ľahko k vybraným produktom ako sú PET alebo sklenené fľaše umožní pridať zálohu.

Nastavenie zálohy

Nastavenie záloh nájdete v administrácii e-shopu v sekcii Produkty → Zálohy a dodatkové produkty (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Kliknutím na meno zálohy sa dostanete do jej detailu, kde môžete ľubovoľne upravovať vlastnosti. Tlačidlom Pridať je možné vytvoriť novú zálohu (obrázok 02). Pri zálohách je možné editovať nasledujúce údaje:

 • Názov: názov zálohy. Bude sa zobrazovať zákazníkom v košíku a dokladoch.
 • Kód zálohy: kód zálohy. Musí byť v rámci e-shopu unikátny.
 • Cena: výška zálohy.
 • Mena: predvolená mena zálohy. Pri výbere inej meny dôjde k prepočítaniu zálohy podľa nastavenia v Nastavenia → Základné nastavenie → Meny.
 • DPH: určuje výšku DPH pre zálohu.
 • Pridať jednu ku každému produktu: v prípade tejto voľby bude pre každý kus produktu v košíku pridaná jedna záloha (tj. pokiaľ bude mať zákazník v košíku 3 kusy, záloha sa pripočíta trikrát).
 • Pridať jednu ku každej objednávke: v tomto prípade bude pridaný ku každej objednávke jeden kus zálohy bez ohľadu na počet kusov zálohovaného produktu v košíku.
Obrázok 02
Obrázok 02

Ďalším krokom je potom pridanie záloh k jednotlivým produktom. Jednotlivo je zálohy možné pridať v detaile produktu na karte Súvisiace pod nadpisom Zálohy a doplňujúce produkty (obrázok 03). Každý produkt môže mať priradenú iba jednu zálohu.

Obrázok 03
Obrázok 03

Hromadné priradenie záloh k produktom je možné pomocou importu (viac v odstavci Export a import záloh).

Zálohy z pohľadu zákazníka

Informácia, že sa jedná o zálohovaný produkt, bude zákazníkovi počas nákupu zobrazená v košíku. V košíku nie je možné zálohy odobrať ani upraviť ich počet (obrázok 04). Záloha je potom ďalej prepísaná do všetkých dokladov, ktoré k objednávke vytvoríte.

Obrázok 04
Obrázok 04

Pokiaľ chcete zákazníkov už v prehľade kategórie a v detaile produktu upozorniť, že sa jedná o zálohovaný produkt, môžete na to použiť vlastný príznak. Ten je možné pridať v Nastavenia → Produkty →  Príznaky.

Export a import záloh

Zálohy a dodatkové produkty sú viazané na produkt a pri produktoch s variantmi sú zálohy aj ich hodnoty rovnaké pre všetky varianty.

Zálohy je možné upravovať pomocou XML a CSV/XLSx importu. Pomocou oboch typov importu je možné:

 • Založiť novú zálohu.
  • V tomto prípade je pre zálohu povinne vyžadované, aby pre ňu v importu bola uvedená informácia o type produktu s hodnotou deposit, jej cena a meno.
 • Pri existujúcej zálohu upraviť názov, typ a cenu.
 • Priradiť, zmeniť alebo odstrániť zálohu pri produktoch a ich variantoch.

CSV/XLSx import

Pre zálohy sú v tomto type importu určené nasledujúce značky:

 • depositCode: unikátny kód zálohy.
 • depositLogic: správanie zálohy. Vypĺňa sa buď hodnota per-order – k jednej objednávke sa priradí vždy jedna záloha alebo per-product – ku každému produktu v objednávke sa pripočíta jedna záloha.

Pokiaľ importom zakladáte novú zálohu, je potrebné, aby import obsahoval aj nasledujúce stĺpce:

 • code: kód zálohy. V rámci e-shopu musí byť jedinečný, je možné použiť znaky A-Z, 0-9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • paircode: párovací kód pre varianty. Ak nahrávate novú zálohu, nechajte bunku nevyplnenú.
 • name: názov zálohy.
 • price: cena zálohy.
 • itemtype: pre zálohy vyplňte výhradne hodnotu deposit.

XML import

Pre priradenie konkrétnej zálohy použite pri produkte tag <DEPOSIT_CODE>, v ktorom bude uvedený kód konkrétnej zálohy.

Pokiaľ záloha na e-shope nie je založená, je potrebné, aby súbor s importom obsahoval zálohu ako zvláštny produkt:

 • V tagu <ITEM_TYPE> musí byť hodnota deposit.
 • Tag <DEPOSIT_LOGIC> musí obsahovať jednu jednu z hodnôt per-order – k jednej objednávke sa priradí vždy jedna záloha alebo per-product – ku každému produktu v objednávke sa pripočíta jedna záloha.
 • Obsiahnuté by mali byť aj informácie o cene a meno zálohy a ďalšie povinné tagy.

Viac informácií o štruktúre XML súboru pre import nájdete v článku XML validácia.