Export produktov

Export produktov

Produkty je možné z e-shopu exportovať do formátu *.xml, *.csv a *.xlsx. Je možné takto vytvoriť a pripraviť súbor pre hromadný Import produktov do dalších programov alebo môžete vykonať úpravy v dátach (napr. pomocou Microsoft Excel) a zmeny naimportovať späť do e-shopu. Export tovaru nájdete v umiestnení Produkty → Export.

Jeden používateľ alebo partner môže mať spustený iba jeden export produktov, tj nie je možné mať viac súbežných prebiehajúcich exportov, ktoré vyvolá jeden partner alebo užívateľ administrácie. Na stiahnutie ďalšieho exportu produktov je potrebné počkať na dokončenie predchádzajúcej požiadavky.

Obrázok 01
Obrázok 01

Prvá záložka slúži k samotnému exportu:

 • Typ: tu volíte, či chcete využiť prednastavený systémový export alebo svoj vlastný. Stĺpce, ktoré sú zahrnuté do exportu, si môžete prehliadnuť po kliknutí na tlačidlo vlastnosti.
 • Vytvoriť vlastný typ exportu: možnosť vytvorenia vlastného exportu. Takýto export môžete dodatočne upravovať po kliknutí na vlastnosti, pri systémových exportoch je ich obsah pevne daný a nejde upraviť.
 • Formát: určuje, v akom formáte bude export vykonaný, na výber sú formáty CSV, XLXS, XML.
  • Pre export produktov vo formáte XML je možné použiť iba tri pripravené systémové exporty (Kompletný, Dodávateľský alebo Marketingový).
  • Pokiaľ chcete vytvoriť vlastný XML export, je to možné cez nástroj XML feedy (Propojenie → XML feedy). Viac informácií nájdete v článku XML feedy.
 • Pridať pred kód produktu $: niektoré produkty obsahujú na začiatku nulu. Excel nuly na začiatku pri spustení odstraňuje, čo znemožňuje bezchybný spätný import súboru. Preto je na začiatok kódu vložené znamienko $, aby import správne fungoval. Túto funkciu môžete vypnúť odškrtnutím checkboxu, ale neodporúčame to.
 • Filter exportovaných produktov: tu môžete vyberať podľa vlastností, ktoré produkty chcete exportovať.
 • Zabezpečenie exportov: určuje, pre ktorého partnera bude generovaná URL adresa pre stiahnutie exportu. Viac nájdete v nápovede Zabezpečenie exportov.
 • Permanentný odkaz zvoleného exportu: umožňuje poskytnúť odkaz pre stiahnutie súboru podľa zvolených parametrov. Prístup k odkazu je možné prípadne obmedziť na určitú IP adresu (voľba Povoliť iba z určitej IP adresy).

Všetky exporty sa generujú vždy iba v predvolenom jazyku e-shopu. Pokiaľ teda využívate doplnok Cudzie jazyky a v obchode máte aktivovaných viacero jazykov, obsah exportu produktov bude vždy iba v jazyku, ktorý je nastavený ako predvolený. Jedinou výnimkou je systémový typ exportu „Jazyky“, ktorý slúži pre export (a prípadný následný import) jednotlivých prekladov názvov a popisov produktov.

Export cez URL

Exportovať produkty je možné aj zadaním definovanej URL adresy do prehliadača alebo externého programu. Sťahovanie exportu je možné prípadne zabezpečiť dvoma spôsobmi: 

 • Zabezpečenie exportov: ide o vygenerovanie unikátnej URL adresy vrátane zabezpečovacieho hashu pre každého z partnerov. Po skončení spolupráce je potom možné prístup jednotlivým partnerom odobrať, bez toho aby to ovplyvnilo ostatných. Viac nájdete v nápovede Zabezpečenie exportov. Pre vygenerované unikátnej URL adresy stačí iba vybrať príslušného partnera z ponuky.
 • Povoliť iba z konkrétnej IP adresy: bude vygenerovaná iba jedna URL adresa pre stiahnutie súboru, ale prístup k nemu je možné obmedziť na konkrétu IP adresu. URL adresa zostáva nezmenená po celú dobu existencie exportu.

Po nadefinovaní parametrov exportu (typ, formát, filtre) a prípadného zabezpečenia sa vygeneruje URL adresa, pomocou ktorej bude možné súbor s produktami stiahnuť (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Prístupový log

Tu nájdete zoznam vykonaných exportov. Jedná sa ako o exporty cez URL adresu, tak ručenie exportov z prvej záložky Export (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03
 • Typ exportu: v akom formáte bol export vykonaný.
 • IP adresa: z akej IP adresy bol export vykonaný.
 • Užívateľ: užívateľ, ktorý export vykonal.
 • Výsledok: tu export prebehol úspešne alebo zlyhal.

Nastavenie vlastného exportu

Na záložke Export môžete zvoliť možnosť Vytvoriť vlastný typ exportu. Takýto export si môžete prispôsobiť vašim potrebám. Sami si zvolíte, ktoré značky sú pre váš export dôležité a budú do súboru zahrnuté. Tieto značky stačí zaškrtnúť v príslušnom políčku. Zoznam všetkých značiek nájdete v Tabuľke značiek a pravidiel. Novú šablónu exportu je možné vytvoriť aj na záložke Typ exportu pomocou tlačidla Pridať (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04

Aktualizácia produktov pomocou exportu/importu

Tento postup sa vám môže hodiť, pokiaľ potrebujte zmeniť niektorú informáciu u veľkého množstva produktov. Nie všetko je totiž možné zmeniť pomocou funkcie hromadných úprav. Typicky ide napríklad o dostupnosť produktov, zakázanie/povolenie rôznych typov  a pod. Zmenu je možné vykonať pomocou vlastného exportu a následného importu.

Jedná sa o bezpečný spôsob, ako vykonať hromadnú zmenu informácií. Súbor, ktorý budete exportovať, si skopírujte a kópiu ponechajte bez úprav. Budete tak mať zálohu, keby by ste chceli zmeny vrátiť. Preto tento spôsob odporúčame aj tam, kde je možné využiť funkciu hromadných úprav.

 • V administrácii Produkty → Export vyberte možnosť Vytvoriť vlastný typ exportu.
 • Zvoľte názov exportu.
 • Z nižšie uvedeného listu informácií vyberte tú alebo tie, ktoré chcete zmeniť (napr. v sekcii Sklad zaškrtnete políčko Dostupnosť). Zoznam všetkých značiek a ich význam nájdete v Tabuľke značiek a pravidiel.
 • Export uložte, formát zvoľte napr. *.xlsx.
 • Pokiaľ chcete informáciu zmeniť iba u niektorých produktov, môžete využiť Filter exportovaných produktov.
 • Vykonajte export.
 • V exportovanej tabuľke prepíšte tie hodnoty, ktoré chcete zmeniť.
 • V administrácii prejdite do Produkty → Import, v nastaveniach ponechajte zaškrtnutú prvú možnosť (Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore) a vykonajte import.
 • Informácie by mali byť zmenené u všetkých produktov z exportu.

Export a import ďalších cenníkov

Pokiaľ na e-shope používate iba Hlavný cenník, tak sa ten ako jediný objavuje v exporte. Export tohto cenníku je taktiež jeden zo systémových exportov. Pokiaľ máte doplnok Veľkoobchod, môžete vytvárať ďalšie cenníky a tieto vedľajšie cenníky je možné exportovať a importovať.

Každý nový cenník sa v systéme stane automaticky súčasťou systémových cenníkov. Presvedčíte sa o tom, keď kliknete pri systémových exportov na tlačidlo vlastnosti. Cenník (či cenníky) nájdete umiestené hneď pod vašim Hlavným cenníkom, bude mať názov, ktorý ste mu zvolili. V exportnej tabuľke bude označený ako pricelist (v našom prípade pricelist:4). Stĺpce, ktoré sa k nemu vzťahujú budú vždy označené napr. pricelist:4:price (obrázok 05).

Môžete vytvoriť taktiež vlastný export. Pomocou zmien informácií v tabuľke a následným importom môžete cenník aktualizovať.

Obrázok 05
Obrázok 05

Hromadná zmena ceny v ďalšom cenníku

Postup využijete pokiaľ chcete zmeniť naraz ceny v niektorom z vašich ďalších cenníkov. Napríklad vo veľkoobchodnom cenníku nastaviť cenu všetkého tovaru o 20 % nižšiu.

Produkty → Ceny si pomocou filtru zobrazte cenník, ktorý chcete zmeniť. V stĺpci Cena sa zatiaľ automaticky prepisujú ceny z Hlavného cenníku. Tie sú zobrazené šedo. Produkty, ktoré majú takto prepísané ceny ani nie je možné označiť pre funkciu hromadných úprav. Tieto ceny tu v skutočnosti nie sú, systém ich uvádza len ako zástupné. Aby bola zmena možná, musíte ich do veľkoobchodného cenníku najskôr presunúť.

Použite podobný postup ako v časti Aktualizácia produktov pomocou exportu/importu. V Produkty → Exportsi vytvorte vlastný export. Ako stĺpec k exportu si označte u Hlavného cenníku stĺpec Cena (price). Súbor exportujte. V súbore premenujte stĺpec price na názov, ktorý odpovedá veľkoobchodnému cenníku v našom prípade pricelist:4:price (obrázok 05). Súbor importujte späť. Teraz bude možné cenu upraviť pomocou funkcie hromadných úprav.